مقالات من
مقاله تحلیل ساختمان های بلندباسیستم مقاوم دیواربرشی با استفاده ازالمان های محدود کرنش پایه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و حل مشکل سوزش گلو و سیستم تنفسی کارگران سالن صابون کارخانجات صابونسازی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و حل مشکل سوزش گلو و سیستم تنفسی کارگران سالن صابون کارخانجات صابونسازی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و حل مشکل سوزش گلو و سیستم تنفسی کارگران سالن صابون کارخانجات صابونسازی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و حل مشکل سوزش گلو و سیستم تنفسی کارگران سالن صابون کارخانجات صابونسازی در word :

سال انتشار: 1375

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

جواد عدل – واحد تحقیقات صنعتی دکتر عدل

چکیده:

در کارخانجات صابونسازی صابون جامد خشک نشده بصورت چیپس وارد سالن صابون شده و در آنجا پس از رنگ و اسانس خوردن بصورت قالب صابون قالب عرضه ببازار در می آید. غبار صابون در اثر برش صابون با کاردک و اصطکاک صابون با لبه های تیز فلزی دستگاه های خط تولید بوجود آمده و بسیاری از ذرات آن بدلیل داشتن ابعاد ریز در هوای سالن بصورت معلق می آیند. همین ذرات معلق همراه هوای تنفسی وارد دستگاه تفنسی کارگران شده و بدلیل قلیائیت زیاد ایجاد سوزش مخصوصا در گلو می نمایند. ذرات درشت غبار در همان محلهای تولید در زیر دستگاه های ریخته و رویهم انباشته می شوند.
برای تعیین مقدار غبارموجود در هوای سالن از روش فیلتراسیون استفاده گردید. در این روش از هوای سالن به کمک پمپ نمونه برداری فردی (Personal sampling pump) نمونه ای برداشته و از روی فیلترهای سلولزی و کاغذی که دارای منافذی با ابعاد 0/8 میکرومتر بودند عبور داده شد. البته سعی گردید که نمونه هوا از فضای تنفسیکارگارن برداشته شودد وبهمین دلیل از پمپ نمونه برداری فردی استفاده گردید. با توزین مضاعف فیلترها مقدار غبار هوای سالن تعیین گردید. در مجموع 84 نمونه برداری انجام شد و مقدار غبار بین 14/21 و 1/40 میلی گرم در متر مکعب تعیین گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اطلاع رسانی رسانه ها در مدیریت امداد و نجات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد کمی وکیفی گندم دیم در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد کمی وکیفی گندم دیم در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد کمی وکیفی گندم دیم در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد کمی وکیفی گندم دیم در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

فریدون داودی – عضو هیئت علمی دانشگاه ابهر
نایب دانشی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
محسن خدادادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آبیاری های تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژیکی گندم در شرایط دیم بر بیوماس، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و مقدار نیتروژن وپروتئین دانه آزمایشی ازپاییز سال 84 به مدت یک سال زراعیدر مزارع شهرستانخرمدره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی باچهار تیمار و در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از : I1 – یک نوبت آبیاری در مرحله خوشه رفتن به مقدار 500 متر مکعب در هکتار، I2 = دو نوبت آبیاری در مراحل خوشه رفتن و دانه بستنجمعا به مقدار 500 متر مکعب در هکتار، I3 = یک نوبت آبیاری در مرحله دانه بستن به مقدار 500 متر مکعب در هکتار وi4 = تیمار شاهد (بدون آبیاری). کلیه تیمارها پس از کاشت تا مرحله اعمال تیمارهای آبیاری تکمیلی که از مرحلهخوشه رفتن شروع می شد، در شرایط یکنواخت کاشت و داشت به صورت دیم قرار داشتند. همچنین در طول دوره رشد مراقبت های زراعی غیر از تیمارهای آبیاری تکمیلی به طور یکنواخت در کل کرت های آزمایشی انجام و یادداشت برداریهای لازم در طول دوره داشت و برداشت نیز از قبیل تاریخمراحل فنولوژیکی از قبیل مرحله خوشه رفتن، ساقه رفتن، دانه بستن و رسیدن فیزیولوژیکی انجام و رکوردگیری محصول بیوماس ، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد نیتروژن دانه و درصد پروتئین دانه نیز اندازه گیری و محاسبه گردیدند. بررسی نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری تکمیلی بر روی صفات بیوماس، عملکرد دانه، وزن هزار دانه در سطح یک درصد و بر روی درصد نیتروژن و درصد پروتئین دانه در سطحپنج درصد معنی دار بود. بطوری که حداکثر مقدار صفات فوق الذکر از تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله خوشه رفتن به ترتیب بیوماس 6/888 و عملکرد دانه 2/442 تن در هکتار، وزن هزار دانه 42/32 گرم، مقدار ازت 1/977 و پروتئین 11/53 درصد و حداقل مقادیر صفات فوق الذکر از تیمار شاهد (بدون آبیاری تکمیلی) بدست امد. ابیای های محدود که در مراحل مختلف رشد و در سیکل های حساس فیزیولوژیکی انجام می گرفت سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول نسبت به شرایط بدون آبیاری شدند. و در گروه بندی که به عمل آمد همه این صفت در این تیمار در گروه a قرار گرفتند. البته تیمارهای ابیاری تکمیلی دیگر نیز که در مرالح مختلف زایشی انجام گرفته بود، از تاثیرات تقریبا نزدیک به اثرات تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله خوشه رفتن برخوردار بودند و نسبت به تیمار شاهد از وضعیت بسیار خوبی بهره مند شده بودند، با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی صفات کمی و کیفی، بیشترین اثرات مثبت در زراعت گندم دیم از تیمارهای آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف بدست امد ولی در مرحله خوشه رفتن که تقریبا مصادف با اوایل تاثیرات منفی تنش خشکیدر شرایط کشت های دیم می باشد با انجام یک بار آبیاری می توان به مقدار حداقل 30% محصول را افزایش داد و به عملکرد اقتصادی نیز دست یافت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی معماری سکونتگاههای روستایی گیلان بر اساس شاخصه های توسعه پایدار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد طاهره صفارزاده در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد طاهره صفارزاده در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد طاهره صفارزاده در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد طاهره صفارزاده در word :

طاهره صفارزاده

طاهره صفارزاده در سال 1315 در شهر سیرجان به دنیا آمد پس از گذراندن دوره آموزشهای دبستانی و دبیرستانی وارد دانشگاه تهران شد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد پس از چندی به کار در یک شرکت بیمه و ضمنا تدریس پرداخت
سپس به عنوان کارمند دفتری در شرکت نفت به کار مشغول شد و پس از مدتی در همان شرکت به اداره نگارش و ترجمه و ویراستاری انتقال یافت

برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت در آمریکا در رشته نقد تئوری و عملی در ادبیات جهان به تحصیل پرداخت
او هم کنون در تهران به سر می برد

شناخت طاهره صفارزاده
اشاره:
طاهره صفارزاده یکی از چهره‌های شاخص و درخشان شعر در روزگار ماست. شاعری که تعهد، مفهوم‌گرایی، اندیشه‌محوری و دین‌باوری از مؤلفه‌های اصلی شعر اوست. وی علاوه بر شاعری، در نویسندگی، تحقیق، تدریس و ترجمه نیز دستی توانا دارد، چنان که قرآن را به سه زبان زنده دنیا ترجمه کرده است. دیگر آنکه صفارزاده به عنوان پایه‌گذار «نقد علمی ترجمه» و مؤلف نظریه «ترجمه تخصصی» در ایران شناخته شده است. ضمناً نام صفارزاده به عنوان یکی از آغازکنندگان «شعر نیمایی دینی» و همچنین یکی از بنیانگذاران حوزه هنری سازمان ت

بلیغات اسلامی در تاریخ ادبیات انقلاب اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
برخورداری از دانش و بینش ادبی، آشنایی با پیشینه هزارساله ‌ادبیات پارسی، تنفس در هوای ادبیات معاصر، ‌تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنایی با ادبیات جهان باعث شده که نام صفارزاده همواره از دهه چهل تا کنون در ذهن و زبان جامعه ادبی جاری و ساری باشد و حتی توجه محافل و مجامع ادبی و علمی جهان را به سوی او معطوف گرداند. چنان‌ که اخیراً ـ همچنان که در خبرها خواندیم ـ‌ دکتر صفارزاده از سوی سازمان نویسندگان آسیا و آفریقا به ع

نوان برجسته‌ترین مسلمان و نخبه جهان برگزیده شد که این امر افتخاری بزرگ برای ایران و جهان اسلام به شمار می‌رود.
به انگیزه قدرشناسی و ارج‌گذاری به تلاشهای تأثیرگذار و ارزنده این چهره فرهیخته‌ علمی و ادبی و همچنین به منظور ابراز خرسندی از این حسن انتخاب و عرض تبریک به جامعه ‌ادبی، ‌این مقاله را که تنها می‌تواند در حکم مقدمه و پیش‌درآمدی بر شناخت این چهره‌ فرهیخته و ماندگار معاصر باشد به رشته تحریر درآوردم. امید آنکه مورد قبول ارباب فضیلت قرار بگیرد… ان ‌شاء الله.
در تاریخ هزارساله‌ ادبیات پارسی، حضور زنان در چند چهره شاخص خلاصه شده است: رابعه بنت کعب قزداری (به عنوان اولین شاعره پارسی‌گو)، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، سیمین دانشور و طاهره‌ صفارزاده.
اینکه چرا زنان در تاریخ ادبیات همواره در حاشیه قرار گرفته‌اند، موضوع این نوشتار نیست و بررسی علل و عوامل آن خود می‌تواند موضوع یک تحقیق مستقل قرار بگیرد. آنچه که در این نوشتار به آن ‌خواهیم پرداخت، تأملی در کارنامه‌ ادبی شاعر نام‌آور معاصر، دکتر طاهره صفارزاده است.
سال تولد صفارزاده 1315 و محل تولد او «سیرجان» است. او بعد از گذراندن دوران ابتدایی و متوسطه، وارد دانشگاه تهران می‌شود و در رشته ادبیات انگلیسی موفق به اخذ دکترا می‌گردد. استخدام در شرکت نفت و اشتغال به ترجمه، از جمله کارهایی است که صفارزاده تا پیش از قبولی در دانشگاه «آیووا» ایالات متحده تجربه کرده است. اما بعد از قبولی در دانشگاه «آیووا» و به شوق ادامه‌ تحصیل، با استعفا، کار ترجمه در شرکت نفت را وا می‌گذارد و راهی آمریکا می‌شود تا در رشته ‌نقد تئوری و عملی در ادبیات جهان به تحصیل و پس از آن به تدریس بپردازد. صفارزاده خود در این ‌باره چنین می‌گوید:

«… به پیشنهاد شاعران و نویسندگان دانشکده ادبیات دانشگاه «آیووا» سه سال قبل از آنکه من دانشجوی آنجا بشوم،‌ تدریس کاربردی ترجمه به تصویب برنامه‌ریزان آموزشی رسیده بود. تأسیس مدرسه ترجمه در دیوان هم در سال 69 بر اساس همین تحول بود. در بازگشت به ایران به نقل و قول از مسئولان وزارت علوم سابق، من اولین استاد تدریس کاربردی ترجمه به حساب آمدم. سالها در دانشگاه شهید بهشتی و دیگر دانشگاههای ایران تدری

س کاربردی ترجمه را ضمن نقد علمی ترجمه بر روی تکالیف دانشجویان که در منزل انجام داده بودند،‌ در کلاس آموزش دادم و کارشناسانی برای این هنر پرورش یافتند. زمانی که مسئولیت کتابهای زبان تخصصی برای رشته‌های مختلف دانشگاهی به من واگذار شد، پیشنهاد یا تئوری ترجمه تخصصی را با گذاشتن تمرین معادل‌یابی در کتابهای درسی مطرح کردم و تحقق بخشیدم و بالاخره خودم هم به لطف خداوند بر اساس همین نظریه به تألیف کتاب ”ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید“ توفیق یافتم.» (فصلنامه شعر، شماره 37، تابستان 83 ، ص 15)
صفارزاده شاعری را همچون علامه اقبال لاهوری مسند انسان‌سازی و «اصلاح‌گری» می‌داند و به شاعر به عنوان یک «مصلح اجتماعی» نگاه می‌کند. از همین رو در اکثر شعرهای او توجه به آموزه‌های اخلاقی ـ دینی مشهود است. صفارزاده در تعریف شعر چنین می‌گوید:
«تعریف من از شعر همان است که در”طنین در دلتا“ گفته‌ام. طنین حرکتی است که حرف من در ذهن خواننده می‌آ‎غازد. شعر من، ‌شعر اندیشه است. وقتی که فکری را عنوان می‌کنم باید تأثیر اندیشگی بر خواننده بگذارد. بنابراین من با شعر عاطفی و احساسی حتی بعد از ”رهگذر مهتاب“ تقریباً کم‌رابطه هستم. اعتقادم این است که عاطفه و احساس یک بخش‌ جزئی در شعر هستند. شاعر باید مسئولانه اندیشه کند.» (همان،‌ ص19)
با بررسی سکوت ادبی صفارزاده به سه دوره ادبی بر می‌خوریم که برای دست یافتن به شناختن کامل از سبک و اسلوب شعری او و تبیین شاخصه‌های زیباشناختی و ساختار اندیشه‌ورزی این شاعر معاصر، بررسی مستقل هر یک از این دوره‌ها ضرورت تام دارد.
دوران آزمون و خطا
همه‌ شاعران بزرگ در مقطعی از زندگی ادبی خویش و در مرحله‌ عبور از گردنه «آزمون و خطا» ـ به طور ناخودآگاه‌ ـ‌ به رفتار هنجار و حتی در پاره‌ای موارد «رفتار فروهنجار» با زبان مبتلا بوده‌اند، ‌ولی در نهایت با کسب دانش و بینش ادبی و رسیدن به قله‌ اجتهاد در حوزه زبان، در سیر تکوینی خویش این منزل را پشت سر گذاشته و به سرمنزل خلاقیت و نوآوری در زبان رسیده‌اند. صفارزاده نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. او نیز در منزل اول شاعری،‌ متأثر از شاعران متقدم و معاصر خویش بوده و تا مدتی در قالبهای نیمه‌سنتی طبع‌آزمایی می‌کرده، هر چند از همان آغاز صبغه ‌دینی اشعارش، او را از دیگران متمایز می‌کرده است.
دوره اول شاعری صفارزاده از سال 1335 و با چاپ نخستین مجموعه شعر او با عنوان «رهگذر مهتاب»‌ آغاز می‌شود و تا سال 1341 ادامه می‌یابد. با بررسی شعرهای اولین دفتر صفارزاده به شاعری بر می‌خوریم که به دنبال ابلاغ‌ پیامهای اخلاقی اجتماعی است. در شعرهای این دفتر رگه‌هایی از تأثیرپذیری معنوی از پروین اعتصامی دیده می‌شود، چنان که خود در مصاحبه‌ای به طور ضمنی به این مسئله اشاره کرده است:
«از جهت توجه به مضامین انسانی ـ اجتماعی و روشنفکری که پالایش اندیشگی را برای خواننده تأمین کرده،‌ خانم پروین اعتصامی مورد احترام من هستند.» (دو ماهنامه ادبی الفبا، شماره سوم،‌ آبان و آذر 83 ، ص10)

یکی از وجوه تمایز صفارزاده به عنوان یک شاعر نیمایی با شاعران معاصر خویش، وارد کردن مضامین دینی به شعر است که تا پیش از او در شعر نیمایی و سپید کم‌سابقه بوده است:
رهایم تا ز بند کام
و از زنجیرهای زنگدار نام

نیازم پیش تنها نیست
خدا و شعر
اینهایند پیوندان جاویدم
همچنان که اشاره شد، رفتار شاعر در این دوره از زندگی ادبی خویش با زبان «رفتاری هنجار» است،‌ یعنی رفتاری مطابق با معیارها و هنجارها مقبول ادبی که محصول رقابت جمعی با سایر شاعران معاصر است.
نکته دیگری که درباره صفارزاده باید گفت این است که او از همان آغاز ـ در نظر و عمل ـ شاعری اجتماعی و رسالت‌مدار است که برای «معنا» در شعر اصالت قائل است،‌ و این چیزی است که معاصران او ـ از جمله شاعران پیرو «موج نو» و «شعر حجم» آن را برنمی‌تابند:
در شعر اصیل سایه‌هایند لفظها، اندیشه‌ها را نه اندیشه‌ها
لفظها را …
سایه‌ها پیروان‌اند. (رهگذر مهتاب، سخن در آغاز)
گرایش به روایت، پیچیدگی در زبان
دوره دوم زندگی ادبی شاعر از سال 1347 با چاپ مجموعه شعر «طنین در دلتا» آغاز می‌شود و تا سال 1356 ادامه پیدا می‌کند. شاخصه‌های اصلی شعر صفارزاده در این دوره، گرایش به روایت و پیچیدگی در زبان است. چاپ دفترهای «سد و بازوان» و «سفر پنجم» نیز حاصل سلوک ادبی شاعر در این دوران است.
در شعرهای این دوره از زندگی ادبی شاعر، تشبیه و استعاره محلی از اعراب ندارد. و این «روایت» است که مرکز توجه شاعر قرار می‌گیرد و ساختار اشعار او را شکل می‌دهد، ‌به شعر زیر دقت کنید:
در کوچه‌های تنگ بنارس اگر سیزده‌ ساله‌ای دیدی
که دنبال ارابه مهاراجه و بانو می‌دود و قلوه‌سنگ پرتاب می‌کند
او پسر من است

در پنج سالگی هزار و پنج ساله بود
هزار سال ادامه‌ آفتاب
بعدها دختربچه‌ای را سلام گفتم که رنگ چشمهای او را داشت
بزرگ‌ترین اختراع همیشه از آن شما بودست
صفر را می‌گویم که آ‎غاز را آغاز ن

هاد. (طنین در دلتا)
شعرهایی که شاعر در این دوره از زندگی ادبی خویش سروده،‌ از ساختاری پیچیده و ابهام‌آمیز برخوردار است که خواننده در فهم آن در می‌ماند. شاعر در این شعرها به «جریان سیال ذهن»‌ میدان تاخت و تاز داده و از همین رو فضای شعرها انتزاعی و ذهنی شده است. نیما نیز در بسیاری از شعرهای خویش به‌‌رغم تأکید فراوان بر ساده‌گویی و نزدیکی به طرز بیان طبیعی، به این شیوه‌متوسل شده است. توسل به این شیوه در خواننده انفعال و سرخوردگی ایجاد می‌کند و در نهایت به «بحران مخاطب» دامن می‌زند:
انفجار
روزنامه صبح و عصرمان بود
می‌خواندیم
کنار می‌گذاشتیم
دوباره می‌خواندیم
شانکا گفت کاش اینجا نیامده بودم
آلبا می‌گفت کاش به دنیا نیامده بودی
بوخ می‌گفت ما نویسندگان
لیندولف می‌گفت باید کاری کرد
آلفردو می‌گفت در یک سال فقط سه شهر را سیاحت کردیم
و جرج ما را به تماشای امکنه بی‌تاریخ می‌برد
«دوگل» بی‌ادب‌ترین مهمان جهان بود
… (کتاب «طنین در دلتا»، صص 50 ـ 48)
پیچیدگی و م‍ُغلق‌گویی شاعر در مرحله ‌دوم از زندگی ادبی خویش، برقراری ارتباط خواننده با شعر او را مشکل کرده است. به نظر می‌رسد صفارزاده در این مرحله به نوعی تحت ‌تأثیر تئوریهای ادبی غربی قرار گرفته و مطابق با آن تئوریها به سرودن شعر پرداخته است،‌ چرا که نوعی تئوری‌زدگی در شعرهای این دوره از زندگی شاعر دیده می‌شود، هرچند این تئوری‌زدگی ناخودآگاه و در نتیجه آشنایی با زبان و ادبیات خارجی بوده باشد.

رفتار شاعر با زبان در این دوره، رفتاری مشابه رفتار پیش فراهنجار است. یعنی شاعر در تلاش گشودن راهی جدید برای دستیابی به عرصه‌های خلاقیت و نوآوری است که این تلاش مومنامه در مرحله سوم به ثمر می‌نشیند که محصول آن را در دفترهای «بیعت با بیداری» و «دیدار صبح» مشاهده می‌کنیم که شاعر به زبانی کارآیند و فراهنجار دست پیدا می‌کند.

«بیعت با بیداری»‌ طلیعه رفتار فراهنجار
بدون هیچ تردیدی یک شاعر زمانی می‌تواند بر قله خلاقیت و نوآوری صعود کند که موفق به در پیش گرفتن رفتاری فراهنجار با زبان باشد و رفتار فراهن

جار با زبان منحصر به آن گروه از شاعران است که از دانش، بینش، بصیرت و اجتهاد ادبی برخوردارند. رفتار فراهنجار با زبان همچنان که از نام آن پیداست به رفتاری اطلاق می‌شود که شاعر به خاطر تسلط و اشرافی که نسبت به زبان دارد، خود را در چارچوب هنجارهای رایج ادبی عصر خویش محدود و محصور نمی‌کند. در این شیوه‌ رفتاری، شاعر با اتکا به بصیرت و اجتهاد خویش در این عرصه،‌ زبان را به چالشی جدی با نیازهای ادبی عصر خویش می‌کشاند و برای آنکه بتواند توانایی پاسخگویی به این نیازها را پیدا کند، به رفع کاستیها و مرمت و بازسازی بنای زبان می‌پردازد. اتخاذ این شیوه رفتاری با زبان باعث تبدیل «شعر» به «فراشعر» می‌شود.
شاعران فراهنجار، هنجارشکن و هنجارستیز نیستند،‌ بلکه «هنجارفراز» هستند، ‌یعنی از جایی که دیگران توقف کرده‌اند، حرکت را آغاز می‌کنند و ادامه می‌دهند. برای مثال حافظ ادامه منطقی سعدی است. یعنی راهی را که سعدی در غزل آغاز کرده بود، حافظ به کمال رسانید و یا در عصر خودمان می‌توان گفت که شاملو با ابداع شعر منثور یا سپید ادامه‌ منطقی نیماست،‌ چنان که طاهره صفارزاده نیز ادامه ‌منطقی شاملوست، با این تشخص که شعر او از مضامین دینی برخوردار است.

و اما دوره سوم زندگی ادبی صفارزاده از سال 1356 با چاپ دو مجموعه شعر «بیعت با بیداری» و «دیدار صبح» آغاز می‌شود که این دوره تا کنون ادامه یافته است. در این دوره شاعر به سبکی مستقل و زبانی کارآمد و منسجم دست پیدا می‌کند و ساده‌گویی را در پیش می‌گیرد. در رویگردانی شاعر از پیچیده‌گویی و گرایش او به لحن طبیعی گفتار در این دوره، شاید مؤلفه‌ای چون انقلاب اسلامی بی‌تأثیر نبوده است.
دکتر سید مهدی زرقانی درباره‌ این دوره از زندگی ادبی صفارزاده چنین می‌گوید:«در این دوره، شاعری را می‌بینیم که زبان و شیوه بیان شعرش بسیار

ساده و لبریز از گزاره‌های خطابی و شعارگونه است. رویکرد او به گزاره‌های مذهبی ـ که در دوره دوم کاهش یافته بود ـ دوباره شدت می‌گیرد. در ”بیعت با بیداری“ اشعار او بسیار ابتدایی‌تر است، اما در دفتر بعدی،‌ کمی شکل فنی و هنری به خود می‌گیرد. در آخرین اثرش، هم اشعار نیمایی دارد و هم منثور و البته بیشتر اشعارش در جایی بین این دو نوع شعر قرار می‌گیرند، نه زنگی زنگ و نه رومی‌ِ روم. ”دیدار با صبح“ در واقع ادامه‌ معتدل ”دلتا در طنین“ است. منتها دایره واژگانی این دفتر به طرف مذهب متمایل شده است. معمولاً بر آن است که مضم

ون مذهبی را در مرکز شعرش قرار دهد و بر گ‍ِرد آن مضمون، ساختاری شاعرانه بسازد.»
(سید مهدی زرقانی، چشم‌انداز شعر معاصر ایران‌، ص 678)
در واقع دوره ‌سوم زندگی ادبی شاعر را باید دوره ‌کمال ادبی او به شمار آورد. چرا که شاعر طی سالیانی دراز با تلاشی بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر از منزل «آزمون و خط

ا» گذر می‌کند و پس از توقفی ناگزیر در منزل «پیچیده‌گویی» و بیان روایی، خود را به آخرین منزل می‌رساند و آخرین منزل همان نقطه‌ای است که آزادی و رهایی انسان را در بیانی صمیمی و ساده فریاد می‌کند:

«از صد سال پیش به این طرف، شاعران از قله‌هایی که می‌پنداشتند بر آن نشسته‌اند به زیر آمده‌اند، اربابهای خود را دشنام گفته‌اند و سرود عصیان را به مردم آموخته‌اند و بدون دل‌سردی می‌کوشند آوازهای خود را به دیگران بیاموزند و اطمینان دارند که برای همه سخن می‌گویند. تنهایی شاعران امروز دارد از میان می‌رود. اینک آنها مردمی هستند، ‌در 
حسن ختام این نوشتار را به فرازی از شعر «از معبر سکوت و شکنجه» از دفتر «دیدار با صبح» اختصاص می‌دهیم، شاعر در این شعر افشاگر، ضمن اشاره به مظلومیت مردم ایرلند در مبارزات آزادی‌خواهانه و همچنین مظلومیت ملت ایران در دفاع مقدس و آوارگان فلسطینی، به گلایه از سازمانهایی می‌پردازد که در ظاهر سنگ دفاع از حقوق بشر را بر سینه می‌زنند، ولی در مقام عمل جز «سکوت» کار دیگری نمی‌کنند! با هم می‌خوانیم:
«و بمب
‎آن گونه ماهرانه
نقش شکنجه را از جسمهای شهیدان زدوده است
که سازمان حقوق بشر
مدافعان بین‌الملل
در غیبت گواه و سند
در مرز داوری
زبانشان بسته است

راه شما و ما و خلق فلسطین
و راه تمام خلقهای تحت ستم
از معبر شکنجه
از معبر سکوت و سلطه‌گری
به هم پیوسته‌ست
ما راه را دنبال می‌کنیم
و فتح با ما خواهد بود
…»
دفترهای شعر
رهگذر مهتاب تهران 1341
چتر سرخ دانشگاه آووا 1347
طنین در دلتا و دفتر دوم امیر کبیر 1349

سد و بازوان زمان 1350
سفر پنجم رواق 1356
حرکت و دیروز رواق 1357
بیعت با بیداری همدمی 1358
دیدار با صبح نوید شیراز 1366
مردان منحنی نوید شیراز 1366

——————————————————————————–

پرستش
ای آفتاب
ای قامتن بلند بودن
با من بگو
با من بگو
چگونه با طناب مومین اعتماد
در هرم بیکران تو آویزم وقتی که دلهره فرود
و حفره های کور زمینی
چون اضطراب بحظه تسلیم
شکوه آخرین تلاش را مخدوش می کند
گفتی من آسمان تو هستم
گفتم زمین ز مهر تو سرشار
اما باران دریغ شد
و باروری هسته تردید در معابر تکرار

——————————————————————————–

جدایی
من و تو کنون در پگاه سیری
در پگاه سردی
بذرها را چه کنیم
بذرها تشنه فرداها
طعمه طوفانها
بذرها میوه تابستانها
بذرها بندی انبان نوید
بذرهایی که به دامن کردیم
با دو دست امید
به که بسپاریم هنگام گذر

طاهره صفارزاده: توقع دارید ملتی که صاحب قوی‌ترین ادبیات در سبک‌های کلاسیک و مدرن است، از ضدهنر استقبال کند؟
84/12/2 – 9:2 – ایسنا

طاهره صفارزاده معتقد است، دلیل این‌که شعر امروز مانند گذشته با استقبال عمومی مواجه نیست، این است که اکثر آثاری که امروز با عنان شعر به چاپ می‌رسند، فاقد هویت و ارزش‌های تعریف‌شده در باب شعر، یعنی اولین هنر از روزگار باستان، هستند. این شاعر معاصر در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ اظهار کرد: سرایندگان، عناصر سازنده‌ی شعر، یعنی محتوا، فرم، تصویر، استعاره و جایگاه تلفیق احساس و اندیشه را در یک اثر هنری به‌رسمیت نمی‌شناسند. اساسا این گروه، انگیزه جذاب، حرفی برای گفتن و پیامی برای شنیدن شدن، ندارند؛ با این اوصاف، توقع

دارید ملتی که صاحب غنی‌ترین ادبیات در سبک‌های کلاسیک و مدرن است، از ضد هنر استقبال کند؟ وی درباره‌ی عوامل موثر در نبود استقبال عامه از شعر، اظهار داشت: از عوامل دخیل که به شخص شاعر مربوط می‌شود، کم‌سوادی، کمبود مطالعه، خلا معلومات ادبی و عمومی را باید نام برد. این دسته از شاعران حتا کاربرد فعل معلوم و مجهول، لازم و متعدی، و اسم و صفت را نمی‌دانند. این مترجم قرآن افزود: یک روز به جوانی که شعرش را برای نقد و بررسی نزد من آورده بود، گفتم: “چرا شما جوان‌ها دستور زبان را در نوشتار فارسی رعایت نمی‌کنید؟”، گفت: “ما هنجارشکنی می‌کنیم”. به‌تحقیق، اینان هرچه را که نمی‌شناسند، می‌شکنند. البته بخشی از این نقص‌ها متوجه آموزش‌های دوران مدرسه می‌شود؛ زیرا پایه معلومات عمومی و ادبی هر شخصیت فرهنگی در دوران پیش از دانشگاه نهاده می‌شود؛ ذوق شعر و شاعری و نویسندگی نوجوانان، بویژه در کلاس انشا، فرصت نمایان شدن پیدا می‌کند. وی ادامه داد: فقدان نقد صریح و آگاهانه در کلاس و مطبوعات، رواج ترجمه‌های تحت‌اللفظی از شعرهای خارجی،‌ بویژه غربی، و تقلید از تفنن “پست‌مدرن” بدون گذار از مراحل تجربی مدرن، از دیگر عوامل محسوب می‌شوند. جایگزینی سرگرمی اینترنت به‌جای نعمت ذوق‌پرور مطالعه کتاب، یک کسالت بین‌المللی است که طبعا ضرر آن متوجه جوانان ما هم شده است. صفارزاده در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی راه حل برون‌رفت از بحران مخاطب، توضیح داد: برای مقابله و جلوگیری از ادامه این بحران، لازم است که معلومات و ذوق ادبی آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای تدریس درس‌های ادبی از شرایط استخدام آنان مقرر شود. برخی از این دوستان یا در رشته‌ ادبیات تحصیل نکرده‌اند یا بدون ذوق و علاقه و قبول نشدن در رشته‌های علمی و از سرناچاری اد

بیات را برگزیده‌اند. وی ادامه داد: روزی دانش‌آموز باذوقی که استعداد شاعری هم دارد، به من گفت: “معلم ورزش ما که دیپلم ریاضی دارد، کلاس انشا را اداره می‌کند”. ملاحظه می‌کنید؟ ذات نایافته از هستی‌بخش / کی تواند که شود هستی بخش؟ همین اشکال درباره برخی م

سوولان صفحه‌های ادبی مطبوعات و رسانه‌ها هم صدق می‌کند؛ این‌گونه سرپرستی‌ها لزوما باید به افراد باذوق و باسواد سپرده شود؛ تا آثار خام و بی‌موضوع و حرف‌های نسنجیده که برای خوانندگان جوان‌تر بدآموزی و برای “سراینده نابرده‌رنج” غرور کاذب ایجاد می‌کند، چاپ نشود. انتهای پیام

صفارزاده و ترجمه قرآن

ایسنا: «طاهره صفارزاده» را بیشتر یک شاعر می شناسیم. ملت ایران در سال های حدود 1340 او را با شعر «کودک قرن» به خاطر می آورند و در سال های حدود 50 با کتاب «سفر پنجم».

تسی دی «قرآن حکیم» او یکی از محصولات امسال نمایشگاه قرآن کریم بود. دوست دارد از «قرآن حکیم» حرف بزند، می گوید: «سیمین دانشور» می گفت: «من با خواندن ترجمه تو معنای قرآن را آن طور که باید، فهمیدم.» خانم ماسترز- استاد علوم قرآنی از انگلستان- هم می گفت: «20 سال است به دنبال چنین ترجمه ای به انگلیسی می گردم.» او می گوید: «در کتاب ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید به کشف یکی از اشکالات مهم ترجمه های فارسی و انگلیسی، یعنی عدم ارتباط با نام های خداوند (اسماء الحسنی) با آیات قرآنی دست یافته ام؛ که این تشخیص می تواند سرآغاز تحولی در ترجمه کلام الهی به زبان های مختلف باشد.» «قرآن حکیم» حاصل 27 سال زندگی و تلاش طاهره صفارزاده در مطالعه قرآن، آموختن زبان عربی، تحقیق و یادداشت برداری از تفاسیر و منابع قرآنی است؛ که از رجوع به کلام الهی برای کاربرد در شعر شروع شده و با ترجمه به دو زبان (فارسی و انگلیس

ی) پایان یافته است و به واسطه ترجمه سلیس و روان از سوی داوران خادم القرآن سال 80 معرفی و لوح تقدیر به صفارزاده اهدا شد. خودش می گوید: شعر مقاومت و طنز سیاسی هیچ وقت حکومت پسند نبوده است؛ در سال 1355 به اتهام نوشتن شعر «مقاومت دینی» از دانشگاه اخراج شدم، در شروع نهضت اسلامی، به کمک نویسندگان سرشناس و متعهد مسلمان، به تأسیس مرکزی به نام «کانون فرهنگ نهضت اس

لامی» اقدام کردم.صفارزاده پس از پیروزی انقلاب، از سوی همکارانش به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی و نیز رئیس دانشکده ادبیات این دانشگاه انتخاب شد.

می گوید: چون ضمن مقالاتی به نحوه آموزش زبان های خارجی در ایران انتقادهای خود را مطرح کردم، از طرف ستاد انقلاب فرهنگی مسئولیت برنامه ریزی زبان های خارجی از من دعوت شد که با همکاری اساتید باتجربه، تغییراتی در برنامه

آموزش پدید آوریم. طبق این برنامه، برای اولین بار در رشته

های علمی دانشگاه ها، کتاب به زبان های انگلیسی، روسی، فرانسه و آلمانی تألیف شد. من 16 سال سرپرست اجرایی طرح بودم. طاهره صفارزاده در سال 1367 در فستیوال بین المللی شعر «داکا» به عنوان یکی از پنج عضو بنیانگذار کمیته ترجمه آسیا برگزیده شده و در زمان همکاری اش با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طرح تهیه فرهنگ های تخصصی اش که با ضوابط علمی و پیشنهادات جدید تدوین شده، به تصویب شورای فرهنگستان

رسید.صفارزاده اولین معلم «نقد عملی ترجمه» در ایران است. می گوید: الان فقط کار تحقیقی و پژوهشی انجام می دهم.» البته او هنوز در زمینه شعر فعال است و دهمین کتاب شعرش در دست چاپ است. چندین مجموعه شعر را هم برای تجدید چاپ آماده کرده است. وضع نشر کتاب را چندان مناسب نمی داند و از این مسئله ابراز نگرانی می کند.

نوستالژیارو اشعار طاهره صفارزاده

دکتر معصومه خدادای مهاباد

اشاره:

یکی از روشهایی که ما را در فهم بهتر ادبیات و متون ادبی کمک می‌کند نقد ادبی است. نقد که عبارت است از شناخت نیک و بد و تمییز بین سره و ناسره، در تمام علوم و معارف بشری جای و سابقه دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تاثیر مکمل آنزیمی در جیرههای غذایی بر پایه ذرتدر کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه بهبود عملکرد بذور زوال یافته جو بدون پوشینه با استفاده از پرایمینگ سالیسلیک اسید در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه بهبود عملکرد بذور زوال یافته جو بدون پوشینه با استفاده از پرایمینگ سالیسلیک اسید در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه بهبود عملکرد بذور زوال یافته جو بدون پوشینه با استفاده از پرایمینگ سالیسلیک اسید در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه بهبود عملکرد بذور زوال یافته جو بدون پوشینه با استفاده از پرایمینگ سالیسلیک اسید در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
حسن نوری نژاد – کارشىاس ارشد واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خوزستان
مینا باقرزاده انصاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
به منظوربررسی بهبودعملکردبذورزوال یافته جو بدون پوشینه بااستفاده ازپرایمینگ هورمونی سالیسیلیک اسیدآزمایشی درمزرعه پژوهشی مرکزتحقیقات کشاورزی صفی آبادـ دزفول درسال 1391-1390بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با4تکرار اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل سه سطح فرسودگی بذرشامل شاهدیاصفرساعت 72ساعتو96ساعت وپنج سطح سالیسلیک اسیدشامل S1:شاهد0-S2:غلظت 0/5میلی مولارـ S3:غلظت1میلی مولار ـ S4:غلظت 1/5میلی مولار -S5:غلظت 2میلی مولار بودند نتایج این ازمایش نشان داد که اثر فرسودگی روی شاخصهای مزرعه ای مانند عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک وزن هزاردانه شاخص برداشت وزن هکتولیتر وتعدادبوته درمترمربع اثرمعنی دارداشت اثرسالیسیلیک اسیدنیزبرصفت دانه درسنبله معنی دار شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تأثیر آموزش فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه: نقد و نظر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه تصور و تصویر در طراحی با دست آزاد و ابزار ترسیم(رایانه) و ذهن خلاق در آموزش معماری (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و تعدادی دیگر از دانشجویان) در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه تصور و تصویر در طراحی با دست آزاد و ابزار ترسیم(رایانه) و ذهن خلاق در آموزش معماری (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و تعدادی دیگر از دانشجویان) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه تصور و تصویر در طراحی با دست آزاد و ابزار ترسیم(رایانه) و ذهن خلاق در آموزش معماری (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و تعدادی دیگر از دانشجویان) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه تصور و تصویر در طراحی با دست آزاد و ابزار ترسیم(رایانه) و ذهن خلاق در آموزش معماری (نمونه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و تعدادی دیگر از دانشجویان) در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
معصومه فضل الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیسان فریدونکنار
سید علی سیدیان – استادیار گروه معماری دانشگاه مازندران

چکیده:
این مقاله درمقوله آموزش معماری درپی بررسی و تدوین روشی سازمان یافته ازشیوه های پرداخت مفاهیم ذهنی و ذهن طراح درراستای مدیریت و فراوری بهینه آنها جهت ایجادرسیدن به جواب مساله یاهمان طرح مماری به شکل هرچه پاسخگوتربه مساله طراحی و نیازها استعدادها و محدودیت های آن است اهمیت ترسیمبا دست درطارحی معماری ازیک سو و کاربرد روزافزون نرم افزارهای ریانه ای دراین حوزه ازسویدیگر و مقابله این دوبه موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است که رویکردی تحلیلی را درتطبیق آنها می طلبد این مقاله تلاش دارد تا بازنگری چیستی ترسیم با دست و نقش آن درفرایند طراحی معماری به مقایسه ی آن با ترسیم با رایانه بپردازد ازاین مقیاس تحلیلی چنین میتوان نتیجه گرفت که اولا دستیابی به نتیجه نیازمند مطارعه تحلیلی جایگاه ترسیم درفرایند طراحی معماری است دوما چنانچه رایانه مثابه ابزاری درخدمت دست انسان قلمداد شود جایگاه مناسب و کارامد آ« درحوزه طراحی آشکار میشود بدین ترتیب رایانه ابزاری خواهد بود درکنار دیگر ابزارها دردست معمارودرخدمت ذهن خلاق او برای طراحی و تحقق بخشیدن به اندیشه ای نو نتیجه این مطالعه زمینه نظری فراهم می کند برا یمواجهه با موضوع کاربردرایانه درحوزه ترسیم معمارانه نظارت برآن و هدایت آن درجهت تلفیق بامهارهای دستی برای حصول به اهداف غایی طراحی معماری .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله استخراج منحنی فرمان سد دز بر اساس سیاست جیره بندی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی گروه ذرات فازی مشارکتی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی گروه ذرات فازی مشارکتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینه سازی گروه ذرات فازی مشارکتی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی گروه ذرات فازی مشارکتی در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

محمدحسین نوروزی بیرامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو
محمدرضا میبدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهینه سازی گروه ذرات یک تکنیک بهینه سازی مبتنی بر جمعیت می باشد که بر اساس قوانین احتمال کار می کند. در این روش هر یک از ذرات سعی می کنند به سمتی حرکت کنند که بهترین تجربه های فردی و گروهی در آن نقاط روی داده است. دو مشکل اصلی الگوریتمPSO استاندارد، افتادن در دام بهینگی محلی و پایین بودن سرعت همگرایی آن می باشد. یکی از روش های حل مشکلات عنوان شده استفاده از روش هایی ترکیبی مانند منطق فازی و یا الگوریتم های ژنتیک و; می باشد. ما در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی با استفاده از منطق فازی ارائه می کنیم که از طرفی عیب اساسیPSOاستاندارد را تا حد زیادی حل می کند و از طرف دیگر سرعت همگرایی الگوریتم را افزایش می دهد. الگوریتم جدید را برای استفاده در بهینه سازی گروه ذرات مشارکتی به کار میگیریم که اولا امکان گسترده ای برای جستجوی موازی فراهم می کند و از طرف دیگر برای مقدار دهی ذرات از بهینه های محلی استفاده می کند که امکان همگرایی را به شدت افزایش می دهد. الگوریتم های محدودی برای بهینه سازی گروه ذرات مشارکتی ارائه شده است، برای اثبات برتری الگوریتم پیشنهادی در برابر الگوریتم های موجود از توابع محک استاندارد استفاده می کنیم. نتایج حاصل بیانگر برتری الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش های موجود می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله Hybrid MetalدرInsulator Plasmonic Slab Directional Coupler در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقد و تحلیل بازتاب موضوع جنگ در رمان سفر به گرای 270 درجهبرنده جایزه بیست سال داستان نویسی دفاع مقدس در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقد و تحلیل بازتاب موضوع جنگ در رمان سفر به گرای 270 درجهبرنده جایزه بیست سال داستان نویسی دفاع مقدس در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقد و تحلیل بازتاب موضوع جنگ در رمان سفر به گرای 270 درجهبرنده جایزه بیست سال داستان نویسی دفاع مقدس در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقد و تحلیل بازتاب موضوع جنگ در رمان سفر به گرای 270 درجهبرنده جایزه بیست سال داستان نویسی دفاع مقدس در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش پژوهشهای ادبی
تعداد صفحات: 24
نویسنده(ها):
محمدرضا یوسفی – استادیار دانشگاه قم
طاهره احمدی ورزنه – کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

چکیده:
هرچند جنگ موضوعی کهنه است، اما با گذر زمان و رخدادهای تازه، نویسندگان نگاه های نوینی را به آن مبذول می دارند. چنانکه با وقوع جنگ ایران و عراق هر یک از داستان نویسان جنبه های تازه ای از جنگ را موضوع داستان خود قرار دادند: بسیج نیروهای مردمی؛رزمندگان و تحلیل انگیزه آنان؛ عملیات ها و; . توجه به ارزش های انسانی در جبهه و پشت جبهه که خود به چند قسمت تقسیم می شوند: (ایثار و شجاعت، صبر و شکیبایی، شهید و شهادت، گرایش به ساده زیستی و تحمل سختی و مشقات در جبهه و توجه به مسائل عبادی و احکام عملی)، توصیف و ترسیم صحنه نبرد و رسیدگی به حال مجروحان و حضور امدادگران؛ شوخ طبعی و بازی ها در بین رزمندگان که می توانست بخشی از فشارهای روانی جنگ و دوری از خانواده شان را کاهش دهد. تبلیغات؛ جامعه در زمان جنگ که از افرادی که در ارتباط با جنگ هستند و افرادی که بی ارتباط با جنگ زندگی عادی خود را می کنند و افراد سودجو یا فرصت طلب تشکیل یافته است. زنان و ازجمله مادران رزمندگان و کودکان و نوجوانان از جمله موضوعات مطرح شده در رمان سفر به گرای 270 درجه است. رمانی که با محوریت جنگ و ترسیم صحنه نبرد در جبهه شکل گرفته است. بازنمایی و انعکاس این موضوعات برای آشنا ساختن نسل فعلی و آینده با پیامدهای جنگ و نحوه تاثیر در زندگی مردم نقش اساسی را می تواند داشته باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اثر اندازه ذرات اکسید واثر افزودنی بر حساسیت به گاز سنسور دی اکسید قلع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ترکیبات سرطان زا در گوشت و فراورده های گوشتی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ترکیبات سرطان زا در گوشت و فراورده های گوشتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ترکیبات سرطان زا در گوشت و فراورده های گوشتی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ترکیبات سرطان زا در گوشت و فراورده های گوشتی در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
مینا سعیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد دامغان
سیدعلیرضا مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد دامغان

چکیده:
گوشت یکی از مهمترین منابع پروتئینی به شمار می آید. غنی بودن گوشت از پروتئین های ارزشمندی حاوی اسید آمینه های ضروری برای بدن، مواد معدنی مانند آهن و روی، انواع ویتامین ها و نیز انرژی کافی سبب می شود تا آن را در زمره بهترین و کامل ترین مواد غذایی طبقه بندی نمایند. طبق بررسی های انجام شده یکی از مهمترین علل تشکیل این ترکیبات در گوشت و فرآورده های گوشتی حرارت و روش پخت می باشد و اولین راه کاهش این ترکیبات کاهش دمای پخت و اصلاح روش پخت می باشد. اما کاهش دمای پخت نمی تواند به تنهایی راهی برای کاهش تشکیل این ترکیبات باشد از این رو راه های متعدد دیگری نیز جهت کاهش این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی و تحلیل بام و دیوار سبز در فضای شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Perspective Rectification and Skew correction incameraدرbased Farsi Document Images در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Perspective Rectification and Skew correction incameraدرbased Farsi Document Images در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Perspective Rectification and Skew correction incameraدرbased Farsi Document Images در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Perspective Rectification and Skew correction incameraدرbased Farsi Document Images در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

Maryam Golpardaz – Department of Electrical EngineeringKerman UniversityKerman, Iran
Hossein Nezamabadi-Pour – Department of Electrical EngineeringKerman UniversityKerman, Iran

چکیده:

Most of the existing algorithms in rectification ofgeometric distortions in document images are for Latin texts. Thesealgorithms are time consuming and show error for the skew anglesgreater than 40 degrees. Also they can’t remove both skew andperspective simultaneously. In this paper, we propose an algorithmthat rectifies perspective and skew in Farsi document images in awide range of angles with an acceptable accuracy. The proposedalgorithm is applied in gray-scale images. First, we use a localthresholding method to extract the binary image adaptively fromthe degraded gray-scale document image. Then, skew angle of theimage is detected and it is rectified by rotation. Finally, we correctperspective in skewed document image with perspectivetransformation. The proposed algorithm can be applied in Latinand Farsi document images with any skew angles and perspectivedistortions. The experimental results confirm the effectiveness ofthe proposed method.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق بررسی کار آفرینی بر اشتغال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Degradation at the Composites Interfacial Zones – A Micromechanical Computational Evaluation Procedure در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Degradation at the Composites Interfacial Zones – A Micromechanical Computational Evaluation Procedure در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Degradation at the Composites Interfacial Zones – A Micromechanical Computational Evaluation Procedure در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Degradation at the Composites Interfacial Zones – A Micromechanical Computational Evaluation Procedure در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

Ataur R. Syed – Department of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, North Dakota State University, Fargo, ND 58108-6050, USA.
Nabi Abolfathi –
Ghodrat Karami –

چکیده:

In this paper, a micromechanics computational algorithm for characterization of structures with unidirectional fibrous composites is introduced. The modeling accounts for the microstructural behavior as well as the interface properties at the microscale where the interface size is highlighted. The interface is simulated by cohesive zone elements. The constitutive materials for the cohesive zone are extracted from the experimental traction-separation relations. Repeating unit cells (RUCs) of the representative volume elements (RVE) of the composite is modeled under specified normal and shear kinematical and loading conditions. The behavior of such unit cells monitor the stiffening and degradation characterization of the composite with the interface stiffening, softening and debonding modeled in an accurate manner. The model is implemented for two examples with linear/nonlinear traction-separation behavior; significant differences in the composite behavior is observed when two different cohesive zone laws were implemented indicating that the shape of the softening zone is important in addition to the initial stiffness and peak stress in cohesive zone law. This micromechanical cohesive zone model is also implemented to examine the impact of adhesion for undulated fibers on the overall composite structure response. The composite strength and stiffness for all the cases examined are compared with the experimental data with good agreements.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و هفتم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X