مقالات منhttp://www.tebyan.net/papers/index.aspxfaشناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014406/3/2018 3:27:00 PM مقاله بررسی ترکیب پوزولانهای پومیس تفتان و زئولیت بر خواص دوامی و مکانیکی بتن خودتراکم با رویکرد کاهش مصرف انرژی در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014396/3/2018 3:26:00 PMاعتیاد و معتاد در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014386/3/2018 3:25:00 PM مقاله بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی و شمالی در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014376/3/2018 3:23:00 PMترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014366/3/2018 3:22:00 PM مقاله ارزشهای فرهنگی وجهت گیریهای کارکنان در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014336/3/2018 3:21:00 PMپاورپوینت عملکرد سازمانی (مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط) در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014316/3/2018 3:20:00 PMنمونه سوالات بتن آرمه 1 در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014306/3/2018 3:19:00 PMپاورپوینت (اسلاید) نیروگاه بادی در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014296/3/2018 3:18:00 PMتست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی در wordhttp://www.tebyan.net/weblog/papers/post.aspx?PostID=10014286/3/2018 3:17:00 PM